دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

حبیب اله خادمپور

حبیب اله خادمپور

مدیر پروژه

حبیب اله خادمپور مدیر پروژه

حبیب اله خادمپور مدیر پروژه

مدیریت اجرایی
۸۵%
نظارت
۸۷%
طراحی
۷۵%